Regulamin

1. Zamówienia należy składać w formie pisemnej.
2. Telefoniczne lub ustne uzgodnienia nie są traktowane jako ,,złożenie zamówienia”.
3. Zlecenie przyjęte do realizacji (tylko po otrzymaniu wszystkich informacji, opisów, danych, plików odpowiednio przygotowanych itp.), następuje po odpowiedzi ze strony firmy KingPrint s.c. tylko w formie pisemnej (mailowej).
4. W przypadku druku na materiale Klienta, firma KingPrint nie może odpowiadać za ewentualne wady materiału jakie ukażą się w czasie drukowania. W takim przypadku może zaistnieć konieczność wstrzymania realizacji zamówienia, o czym zostanie poinformowany Klient.
5. W razie potrzeby wykonania próbnych wydruków, ich kosztem może zostać obciążony Klient.
6. Wszelkie zmiany po przyjęciu zamówienia do realizacji powinny być w formie pisemnej (nawet po uzgodnieniu telefonicznym).
7. Za opóźnienia terminu realizacji zamówienia, powstałe na skutek wprowadzanych zmian przez Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy (np. awarii maszyn, komputerów; braku prądu; opóźnień w dostawie przez firmy kurierskie), po przyjęciu zamówienia do realizacji, firma KingPrint sc nie odpowiada. Nie należą się w takim przypadku odszkodowania z tytułu opóźnienia terminu realizacji.
8. Firma KingPrint nie odpowiada za treść, błędy, jakość przygotowanych plików.
9. Wszelkie materiały, CD, które dostarczone są przez Zamawiającego, przechodzą na własność Zleceniobiorcy.
10. Materiały, o jakich mowa w pkt. 9, mogą zostać zwrócone na pisemną prośbę Zleceniodawcy (przy składaniu zamówienia), w terminie 14 dni od daty realizacji zamówienia. Po tym terminie ulegają zniszczeniu.
11. Firma Kingprint zobowiązuje się nie udostępniać materiałów Zleceniodawcy osobom trzecim.
12. W razie spraw związanych z roszczeniem osób trzecich o odszkodowania z tytułu: naruszenia praw autorskich, majątkowych, zamieszczonej treści itp., Zleceniodawca wyłączy firmę KingPrint sc z tytułu w/w odpowiedzialności.
13. Termin, sposób odbioru powinny być ustalone w złożonym zamówieniu.
14. Forma płatności ustalana jest indywidualnie.
15. Firma King Print ma prawo żądać przedpłaty, zaliczki itp. na wykonanie pracy. W szczególnych przypadkach również po podpisaniu umowy (chodzi o ujawnienie faktów podważających wiarygodność finansową Zleceniodawcy)
16. Jeżeli Zleceniodawca nie chce zapłacić wymaganej przedpłaty lub zaliczki, firma KingPrint może odstąpić od realizacji zamówienia lub je przerwać jeśli jego realizacja była w toku.
17. Firma KingPrint ma prawo odstąpić od umowy w przypadku odmowy uiszczenia przedpłaty zaliczki itp.
18. Ustalone ceny są zawsze cenami NETTO (należy doliczyć 23% podatku VAT) i podane są w polskich złotych.
19. W przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z zapłatą za wykonaną pracę, w ustalonym terminie, firma KingPrint może obciążyć Zleceniodawcę odsetkami.

Reklamacje

1. Po wykonaniu zamówienia Zleceniodawca powinien sprawdzić jego zgodność ze złożonym zamówieniem (np. ilość, usterki).
2. Wszelkie braki należy pisemnie zgłosić Zleceniobiorcy do 48 godzin po dostarczeniu przesyłki .
3. W razie uznania reklamacji może nastąpić wymiana towaru/usługi na nowy, bądź też obniżenie ceny końcowej.
4. Jeśli doszło do uszkodzenia towaru w trakcie przewożenia go przez firmę transportową, Klient powinien utworzyć tzw. protokół reklamacyjny wraz z pracownikiem firmy transportowej. Protokół ten musi być podpisany przez przewoźnika, w przeciwnym razie Klient zostanie pozbawiony podstawy do roszczeń.
5. Na różnych monitorach kolory danego pliku mogą być nieco inne. Porównywanie więc kolorów wydruku, do tych na monitorach, nie może być podstawą do reklamowania produktu. Różnice mogą wynikać również z faktu użycia różnych materiałów do druku, czy ustawienia tzw. indywidualnego profilu kolorystycznego.
6. Zleceniodawca powinien sprawdzić towar pod względem jakościowym w ciągu 7 dni. Jeśli istnieją niezgodności powinien zgłosić pisemną reklamację (tylko na całość towaru).
7. Do reklamacji powinien być załączony dowód zakupu (faktura lub paragon).
8. Brak przesłania dokumentu zakupu może być podstawą do odrzucenia reklamacji przez firmę KingPrint sc.
9. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, koszty związane z wysyłką wadliwego towaru a następnie wymienionego, pokryje Zleceniobiorca (ewentualne pieniądze za wysyłkę towaru zostaną wtedy zwrócone Klientowi na wskazane przez niego konto bankowe). W przeciwnym wypadku za przesyłkę zapłaci Klient.
10. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru, następnie Klient zostanie poinformowany o sposobie rozwiązania reklamacji.